Rattenbestrijding

rattenbestrijdingSignaleert u ratten in de omgeving? Bijvoorbeeld bij u in de tuin of op uw bedrijfsterrein? Dan komen wij in actie. Onze deskundige maakt een analyse van de oorzaak, plaatst materialen en geeft aanwijzingen en advies. Rattenbestrijding kan ook in huis of binnenin het bedrijfspand uitgevoerd worden.

Werkwijze

Rattenbestrijding 2.png

De werkwijze hangt af van de aard en de omvang van het probleem alsook het type object. Wij maken ook onderscheid tussen particulieren, zakelijke opdrachtgevers en instellingen zoals scholen of kinderdagverblijven.

Waar bevindt de overlast zich?

 

 

 

 

 

 

Let op! Nieuwe regels en richtlijnen hebben ertoe geleid dat wij vaker gebruik maken van moderne technieken zonder het gebruik van rodenticiden. Meer informatie over de oorzaak en achtergrond hiervan leest u op onze pagina over bestrijden met rattengif

In huis en in de tuin

ratten\rattenbestrijding\gemeente\ratten eigen terrein.jpgBij bewoners thuis of in de tuin komen wij in de regel één keer langs. Wij doen een inspectie, plaatsen materialen en geven instructie en aanwijzingen. Wij gebruiken enkel nog gifloze bestrijdingsmaterialen die bestemd zijn voor niet-professioneel gebruik.

 

U moet zelf zorgdragen voor adequate opvolging en controle aan de hand van onze instructies en aanwijzingen. Ga voor meer informatie over de kosten en werkwijze naar onze pagina over rattenbestrijding voor particulieren

Bedrijventerreinen en gebouwen

ratten\rattenbestrijding\zorglocatie.jpgOm gebouwen van instellingen en bedrijven aan de buitenzijde te beschermen tegen ratten, plaatsen wij kisten met detectiemateriaal. Dit gaat meestal samen met ons nieuwe vangsysteem.

 

Dit zijn moderne vangkasten die wij installeren langs gevels op bedrijventerreinen en binnenplaatsen, maar bijvoorbeeld ook rondom kantoorgebouwen en appartementencomplexen met VVE's en huurders. 

Inpandig 

Binnenin een bedrijfspand of in een kantoorpand kiezen wij voor een bestrijdingswijze waarbij een combinatie van detectie en rodenticiden wordt toegepast.

 

Lees verder over onze werkwijze op onze pagina over rattenbestrijding bij instellingen en bedrijven

Publieke voorziening

EKO ratten.jpgDezelfde vangkasten staan ook inmiddels binnen de publieke voorziening. Ze zijn uitermate geschikt om rattenoverlast preventief en structureel te kunnen bestrijden en beheersen zonder dat dagelijkse controle noodzakelijk is.

 

Doorslaggevend voor onze keuze om over te gaan tot dit systeem is dat de vangkasten gifloos en volledig veilig zijn voor omstanders.

 

Bovendien kunnen ze tientallen ratten achtereenvolgend vangen zonder tussentijdse aanpassingen. Lees verder

Schoolpleinen en Zorglocaties

ratten bestrijden schoolplein kwetsbaarOp bijvoorbeeld een schoolplein of een binnenterrein van instellingen als een kinderdagverblijf, een verzorgingshuis of een ziekenhuis is een veilige en discrete werkwijze essentieel. Hier kunnen wij niet zomaar ratten bestrijden met zichtbare kisten en bestrijdingsmiddelen.

 

Lees verder over onze wijze van ratten bestrijden bij instellingen en schoolgebouwen

Discreet & Veilig

ratten bestrijden schoolpleinOmdat de aanwezigheid van ratten gevaarlijk is voor kinderen, cliënten en personeel, hanteren wij de nieuwe werkwijze die wij hierboven reeds omschreven hebben. Ze zijn schoon, veilig en de aluminium beschermkasten zorgen er bovendien voor dat ze niet beschadigd kunnen worden of überhaupt niet de aandacht trekken van kwaadwillenden.

Samenwerking openbare ruimte

ratten\rattenbestrijding\gemeente\rat in de openbare ruimte.jpgIn de openbare ruimte ondersteunen wij diverse gemeenten met de beheersing van rattenoverlast en het beleid hieromtrent. Wij voeren rattenbestrijding uit in parken, langs rivieren en andere openbare voorzieningen. Lees meer over onze werkwijze in het buitengebied

Rattenbestrijding voor gemeente of niet?

De meeste gemeenten bestrijden niet meer op particulier terrein tenzij de oorzaak van een rattenprobleem is toe te wijden aan een mankement binnen de publieke voorziening. Vanzelfsprekend komt de gemeente ook in actie wanneer de volksgezondheid in het geding is.

 

Sommige gemeenten voeren ook nog rattenbestrijding uit op particulier terrein, maar ze zijn hier niet direct toe verplicht. Zodra de klachten echter steeds sterker toenemen en de burgers gaan op steeds grotere schaal overlast ondervinden, dan speelt de gemeente uiteraard een belangrijke rol.

 

Sinds het najaar van 2019 is het rattenprobleem zeer actueel. Landelijke media stellen de rol van de gemeente steeds meer ter discussie. Meer over dit onderwerp leest u op onze pagina over rattenbestrijding voor de gemeente

nieuwe regelgevingNieuwe regelgeving

In verband met nieuwe regelgeving rondom het gebruik van rodenticiden is de bestrijding van ratten op particulier terrein een haast onmogelijke taak geworden voor de gemeenten. Het wordt steeds belangrijker dat inwoners goed geinformeerd en geinstrueerd worden. Onze bestrijdingstechnici zijn hiervoor opgeleid.

Voorlichting & instructie

Wij leggen tijdens ons bezoek duidelijk de nadruk op voorlichting en ondersteuning. Betrouwbare en veilige bestrijdingsmiddelen zijn cruciaal evenals onze instructie die hierbij gegeven wordt.

Oorzaak rattenplaag

Afval

rattenplaag door vuilnis en zwerfafvalEen rattenplaag heeft meestal een duidelijk toe te wijzen oorzaak. Zwerfafval of vuilniszakken die te lang in de tuin of op straat liggen worden meestal al snel opgemerkt door ratten. Wanneer hier dan geen verandering in optreedt, dan kunnen de ratten zich ongestoord vermeerderen en heeft bestrijding maar beperkt effect. Industrieterreinen hebben tevens te maken met problemen rondom afvalcontainers. Bedrijfpanden zijn hierdoor kwetsbaar.

Afsluiten

Let er daarom op dat u in ieder geval bij u thuis of voor de deur een goed beleid hanteert rondom het afval. Wanneer afval te lang bewaard moet worden omdat bijvoorbeeld de ophaaldienst niet frequent genoeg langskomt, dan dient u de afvalzakken goed af te sluiten in een kliko of een afvalcontainer.

 

Let er tevens op dat de afvalcontainer onbereikbaar is en/of goed afsluit, ook onderin. Soms zit er een gat onder de container voor de ontluchting en afwatering. Hier moet dan een rooster of korfje op aangebracht worden.

Kippen, konijnen en vogelvoer

ratten komen op vogelvoer en kippenvoer afAls onze rattenbestrijders bij de mensen thuis komen, constateren zij regelmatig dat de overlast van ratten is toe te wijzen aan de aanwezigheid van diervoeding in de tuin. Vooral kippenvoer en vogelvoer hebben een grote aantrekkingskracht. 

 

Het vangen of bestrijden van ratten in dergelijke omstandigheden vergt goed materiaal in combinatie met een slimme strategie. Als men het voer verwijdert zonder daar tegenover goede vangmaterialen te plaatsen, kunnen de ratten omdat ze honger krijgen nog voor veel meer overlast zorgen. Dit moet voorkomen worden. 

Riool

ratten\rattenbestrijding\kruipruimte riolering.jpgWanneer een rattenprobleem gepaard gaat met een defect aan de riolering, dan adviseren wij om eerst dit probleem te verhelpen.

 

Wanneer u het vermoeden heeft dat het de hoofdriolering betreft dan kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente. Indien het uw eigen afvoer betreft, dan kunt u contact opnemen met een loodgieter.

 

 

 

Lees verder