Rattenbestrijding voor de Gemeente

EKO ratten.jpgGemeenten worden door inwoners regelmatig aangesproken op rattenoverlast. De overlast kan worden ondervonden in zowel de openbare ruimte als op particulier terrein. Wij ondersteunen gemeenten met het onderzoeken van meldingen en het bestrijden van ratten in de openbare ruimte met onze nieuwe vangkasten 

Wie is verantwoordelijk?

De verantwoordelijkheden rondom rattenoverlast zijn niet geheel duidelijk ingekaderd binnen de wet. Wanneer de volksgezondheid in het geding is rest alleen de overheid, maar als een rattenprobleem individueel van aard lijkt te zijn, dan mag van de bewoner worden verwacht dat zij zelf adequate maatregelen treffen.

Oorzaak

Zodra ratten in de tuin of voor de deur gesignaleerd worden, moet men altijd eerst nadenken over de oorzaak. Is de riolering in orde? Ligt er afval? Houdt men dieren in de tuin zoals kippen of konijnen? Of ligt de oorzaak toch ergens anders? Bij de buren of bij een publieke voorziening? 

Media en Actualiteit 2020

In 2020 is rattenoverlast veelvuldig in het nieuws gekomen. Lokale media besteden er al langere tijd aandacht aan, maar inmiddels is het thema ook onderwerp van gesprek in de landelijke media. Programma's zoals Radar en De Monitor stellen de problemen aan de kaak. Vooral de oorzaak van de rattenoverlast en de verantwoordelijkheid voor de bestrijding worden onder de loep genomen.

Is het echt allemaal zo erg?

De meldingen nemen toe, dat staat vast. In diverse gemeenten zien wij de meldingen langzaam toenemen. Dit heeft echter ook te maken met de versterkte 'meldingsbereidheid', al dan niet door de actualiteit in de media. Ook de technologische vooruitgang op ons platform zorgen voor een verbeterde toegankelijkheid voor het doen van meldingen.

 

Zijn er dan ook meer ratten? Dat is maar zeer de vraag. Niemand die het precies kan zeggen. Wij zien in ieder geval geen reden tot paniek. Dat wil niet zeggen dat gemeenten het maar op hun beloop moeten laten. Omdat bestrijden met rattengif verboden is geworden en sommige wijken serieus te kampen hebben met rattenoverlast, dient de situatie zeker nauwlettend in de gaten te worden gehouden.

Klachten van inwoners 

Niemand vindt het prettig om ratten te signaleren. Ze worden geassocieerd met ziektes en kunnen schade toebrengen aan kabels en voedselvoorraden. Wij raden gemeenten dan ook altijd aan om de aandacht te blijven vestigen op de beheersing van ratten. Meldingen dienen altijd serieus genomen te worden. Wij helpen hierbij door onderzoek te doen en de meldingen per gemeente te registreren. 

 

Inwoners die ratten signaleren in huis of in de tuin doen vaak hun beklag bij de gemeente, vooral wanneer het een koopwoning betreft. Er wordt veelal gewezen op het feit dat de ratten binnendringen vanuit de openbare voorziening. Toch is het voor de bewoners ook van groot belang om te kijken waar de ratten wellicht op af komen. Zodoende kan direct de oorzaak aangepakt worden en zorgt het bovendien voor meer duidelijkheid rondom de verantwoordelijkheid.

 

Een bekend voorbeeld is de rat die uit een sloot komt en een tuin binnendringt om vogelvoer te eten. Wie moet die rat nu bestrijden? Wij zijn van mening dat de bewoner allereerst het initiatief moet nemen door het vogelvoer op te bergen en eventueel een rattenval te plaatsen. De gemeente dient onderzoek te doen naar de situatie vanwaar de rat afkomstig is. Ligt er afval? Zijn er bezoekers die voedsel dumpen of eenden voeren? Zo ja, dan dient er voorlichting te worden gegeven met behulp van bijvoorbeeld een waarschuwingsbord. Als de rattenpopulatie echt uit de hand loopt, dan moet de gemeente bijdragen aan een oplossing om de volksgezondheid te beschermen.

 

Lees meer hierover op onze rubriek over de verantwoordelijkheden rondom ongedierte  

Onze werkwijze

samenwerkingBent u van de gemeente en krijgt u meldingen over rattenoverlast? Dan kunt u opdracht verstrekken aan ons.

 

Wij doen onderzoek en plaatsen gifvrij materiaal ter bestrijding en preventie. Bij bewoners geven wij voorlichting, instructie en plaatsen wij duurzame materialen. Verder doen wij ook monitoren, detecteren en inventariseren.

Wie betaalt?

Wie hiervoor betaalt is afhankelijk van uw beleid. Met gemeenten maken wij altijd specifieke afspraken over hoe wij omgaan met meldingen van inwoners.

Uitgangspunt is dat (de oorzaak van) het probleem onderkend wordt en daarmee in de toekomst voorkomen wordt. 

Het 'nieuwe bestrijden'

Vanwege de aangescherpte regelgeving en de vele nadelen van de huidige bestrijdingsmiddelen hebben wij de laatste twee jaar getest met een moderne manier van bestrijding en preventie van ratten in de openbare ruimte. Lees meer over onze nieuwe werkwijze in het buitengebied

 

 

Lees verder