Muizenplaag voorkomen

Een muizenplaag dient direct aangepakt te worden. Wanneer dit niet gebeurt kan de plaag dusdanige vormen gaan aannemen, dat complete gebouwen, fabrieken en bedrijven stilgelegd, onwerkbaar of onbewoonbaar worden.

 

 

Een muizenplaag in huis, op de werkplek of in de omgeving is al snel een voldongen feit wanneer men niet tijdig ingrijpt.

Men moet zich realiseren dat hoe langer men wacht met de bestrijding van muizen, hoe moeilijker het ook wordt om de plaag onder controle te krijgen.

 

Voor meer informatie over de bestrijding van muizen, klik hier

Ideale leefomgeving

Muizen die zich ophouden in een ideale leefomgeving planten zich razendsnel voort. De voorwaarden voor een ideale leefomgeving zijn onder anderen de aanwezigheid van voldoende voedsel, schuilplaatsen om te nestelen, warmte en het ontbreken van natuurlijke vijanden zoals steenmarters en roofvogels.

 

Als al deze omstandigheden zich voordoen, dan kan de populatie met honderden muizen per jaar toenemen. Wanneer dit gebeurt op plekken waar dit ongewenst is, spreekt men al gauw van een plaag. Diverse gebouwencomplexen in binnensteden zoals Amsterdam, Utrecht, Leiden en Dordrecht hebben te maken met grote populaties muizen die exponentieel toenemen. 

Oorzaken 

Een muizenplaag is niet iets wat van de één op de andere dag ontstaat. Ook een plaag is ooit begonnen met één muis. Echter, wanneer niet tijdig ingegrepen wordt en de leefomgeving voor muizen aantrekkelijk blijft, dan kan de populatie ongezien snel toenemen.

 

Hoofdzakelijk is de beschikbaarheid van voedsel de aanleiding voor muizen om hardnekkig aan te blijven dringen. éénmaal een voedselbron ontdekt te hebben, zijn ze moeilijk meer op andere gedachten te brengen. Wanneer muizen generatie op generatie binnen een veilige looproute voedsel voorhanden hebben en er wordt te weinig aandacht besteed aan het blokkeren van deze routes, dan is een muizenplaag al snel een haast onomkeerbaar feit.

 

Looproutes blokkeren en voedsel afsluiten kunnen ook een behoorlijke uitdaging zijn wanneer belangen een rol gaan spelen. Dit wordt soms pijnlijk duidelijk in grote woontorens, oude panden in binnensteden en overdekte winkelcentra. Het uitblijven van een gezamenlijke goed doordachte aanpak van een muizenprobleem geeft de muizen de kans om zich uit te breiden tot een plaag.

Gevolgen

Bovenstaande voorbeelden hebben vaak als gevolg dat betrokken partijen in onmin gaan leven met elkaar. Er kan een vicieuze cirkel onstaan waarin de wil om gezamenlijk op te treden nog verder ontbreekt.

 

Naarmate de muizenplaag zich ook verder uitbreidt vertroebelt de oorzaak ook steeds verder, dus ook de verantwoordelijkheden. Iedereen begint naar elkaar te wijzen en termen als volksgezondheid beginnen de revue te passeren.

 

De verantwoordelijkheden rondom muizen zijn überhaupt niet al te best ingekaderd binnen onze wetgeving.

 

Daarnaast begint resistentie onder muizen tegen bestrijdingsmiddelen ook een steeds meer prominente rol te spelen. Samengevat kan men concluderen dat het aan ons allen gelegen is deze cirkel te doorbreken met een serieuze aanpak.

De oplossing

Onze bestrijdingsdeskundige kan na een inventarisatie van het probleem alle betrokken partijen benaderen om te overleggen wíe wát kan doen om bij te dragen aan een oplossing. Wanneer iedere partij onze aanwijzingen serieus opvolgt en de maatregelen uitvoert die onze deskundige noodzakelijk acht, dan kunnen wij zorgdragen voor een integrale aanpak van het muizenprobleem.

 

De werkzaamheden zullen tot een verdeelsleutel van de kosten moeten leiden. Indien de noodzakelijke bereidheid bij één van de partijen ontbreekt en de volksgezondheid lijkt hierdoor in gevaar te komen, dan zullen wij dit communiceren binnen de betreffende gemeente teneinde in gesprek te gaan om alsnog tot een oplossing te komen.

 

Afspraak maken? Lees verder

Muizenplaag in een bedrijf of instelling

Een muizenplaag dient ook in een bedrijf of instelling direct aangepakt te worden voordat de controle volledig zoek is. Wanneer dit niet gebeurt kan de plaag dusdanige vormen gaan aannemen, dat complete gebouwen, fabrieken en bedrijven stilgelegd, onwerkbaar of onveilig worden.

 

Er zijn gevallen bekend van honderdduizenden euro’s schade, simpelweg omdat er niet tijdig aktie is ondernomen om een toenemende muizenpopulatie tegen te gaan. Problemen rondom de aanwezigheid van muizen worden veelal onderschat tot het moment dat de eigenlijke schade pijnlijk zichtbaar wordt. Hierbij moet gedacht worden aan directe financiële schade door bijvoorbeeld het stuk knagen van cruciale bedrading of indirecte schade zoals imagoschade en gezondheidsrisico's.

 

Afspraak maken voor bestrijding? Lees verder

Preventie

Gelukkig leren we steeds beter tijdig te anticiperen op een potentieel muizenprobleem. De nadruk wordt steeds meer gelegd op preventie. Tegenwoordig wordt zelfs al tijdens de bouwtekeningen rekening gehouden met de vraag hoe eventueel een muizenprobleem voorkomen kan worden. Toch staat het grote merendeel van onze gebouwen nog steeds als ‘kwetsbaar’ te boeken en moeten wij dus rekening blijven houden met de risico’s.

Lees verder